MESSENGER

พนักงานรับ ส่งเอกสาร เราบริการ

 • ประจำสำนักงาน รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน

 • รับ-ส่งเอกสารรายวัน รายชิ้น รายครั้ง

 • วางบิล รับเช็ค ตามศูนย์รับเช็คต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

พนักงานรับ ส่งเอกสาร ของเรามีประสบการณ์ตรงในการรับส่งเอกสาร, วางบิล, รับเช็ค รู้จักเส้นทาง ตึก อาคาร สถานที่ ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

มาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน

 • ทดสอบความรู้ในด้านเส้นทาง อาคาร สถานที่ต่างๆ

 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ภาระการเงิน (บูโร)

 • ตรวจร่างกาย สารเสพติด สายตา-ทดสอบตาบอดสี

 • ฝึกอบรมการวางบิล ออกใบเสร็จ ตราสารการเงิน การมีหัวใจบริการ

 • มีบริการรวดเร็ว แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

 • รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การให้บริการ

 • ระยะเวลาสัญญาตามตกลงกับลูกค้า

 • จัดส่งพนักงานที่ผ่านการทดสอบ (ทฤษฏีและปฏิบัติ) ให้ลูกค้าคัดเลือก

 • จัดปฐมนิเทศกฎระเบียบและลักษณะงานในเบื้องต้น

 • บริษัทฯ ดูแลบริหารจัดการในเรื่องการจ่ายเงินเดือน ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมายแรงงาน

 • บริการหลังการขาย มีการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

 • จัดพนักงานทดแทน หากพนักงานลา หยุดงานหรือ ลาออก

>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด
>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด