OUR SERVICES

บริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (Man Management Service Co.,Ltd)
บริษัทได้มีการคัดสรรพนักงานอย่างมีมาตรฐานด้วยการทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะทำการนำส่งไปให้กับลูกค้า มีการสัมภาษณ์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยพนักงานจะต้องมีประสบการณ์ หรือจะต้องได้รับการฝึกอบรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

บริการของเรา

>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด
>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด
>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด